Codul etic

Informaţii preliminare

Având în vedere faptul că ocupațiile de consilier pentru dezvoltare personală şi de consilier pentru orientare profesională (consilier de orientare în carieră) se pot desfășura direct pe baza titlului profesional conferit de certificatul de absolvire eliberat de furnizorii de formare profesională a adulților şi avizat de ministerele abilitate ca urmare a absolvirii cursului de consilier, activitatea profesională a membrilor Asociației Consilierilor pentru Dezvoltare Personală și Profesională din România se încadrează momentan doar în prevederile art. 2, aliniat 2 din Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România şi în cele ale alineatului următor al aceleiaşi norme legale, respectiv art.2, aliniat 3, care ar califica asociația ca organizație profesională, recunoscută prin legea română.
Extras din Legea nr.200/2004:

*ART. 2
(1) Activitatea profesională reglementată reprezintă activitatea profesională pentru care accesul sau exercitarea în România este condiţionată, direct sau indirect, în conformitate cu legislaţia română în vigoare, de deţinerea unui document care să ateste nivelul de formare profesională.
(2) Sunt considerate activităţi profesionale reglementate activităţile exercitate cu titlu profesional, dacă utilizarea unui astfel de titlu este rezervată doar titularilor unor documente care atestă nivelul de formare profesională.
(3) Sunt considerate, de asemenea, activităţi profesionale reglementate activităţile desfăşurate de membrii unei organizaţii profesionale, dacă organizaţia respectivă:
a) are ca obiectiv fundamental promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat într-un anumit domeniu profesional
b) este recunoscută prin legea română în vederea realizării acestui obiectiv
c) eliberează membrilor săi un document care atestă nivelul de formare profesională
d) impune membrilor săi respectarea unor reguli de conduită profesională elaborate de aceasta
e) conferă membrilor săi dreptul de a folosi un titlu profesional sau abrevierea acestuia şi de a beneficia de un statut corespunzător nivelului de formare profesională*

Mai precis, în acest moment nu există o lege specială sau un cod deontologic dedicat activităţii de consiliere pentru dezvoltarea personală şi/sau profesională, așa cum există pentru alte tipuri de consilieri, cum ar fi, spre exemplu, consilierul juridic sau mediatorul.

Pentru a completa cadrul necesar desfăşurării unei activităţi cât mai eficiente şi totodată, pentru a asigura calitatea superioară a serviciilor oferite către clienţi – în raport cu alți prestatori neafiliaţi care își desfășoară activitatea fără girul unui cod etic necesar – a fost elaborat Codul Etic Profesional al membrilor ACDPPR, ale cărui prevederi se situează în contextul legal existent şi al tuturor reglementărilor în vigoare.

El prevede standardele minime şi regulile de bună practică referitoare la comportamentul profesional al consilierilor – membri ACDPPR – fiind creat pentru a oferi un cadru adecvat de funcţionare în care să fie integrate valorile de bază ale Asociației.

În acelaşi timp, el reprezintă un GHID semnificativ pentru fiecare consilier – membru al ACDPPR – întrucât atunci când este respectat în mod asumat, previne disfuncţionalităţile în activitate sau chiar sesizările privind calitatea necorespunzătoare a serviciilor de consiliere oferite.
Principii conţinute:

1. Prezentul cod exprimă convingerea că asumarea respectării legii şi a reglementărilor poate coexista cu nevoia consilierilor pentru dezvoltare personală şi profesională de a utiliza valorile care decurg din calificările profesionale deținute – echilibru interior, repere profesionale şi etice consistente, respect – atunci când se confruntă cu provocări sau cu rutina obişnuită a activităţii desfăşurate.

2. Încrederea clienților este o valoare-reper, fiindcă poate fi câştigată doar prin imparţialitate şi onestitate, cărora li se adaugă evitarea sistematică a inducerii în eroare a clientului sau a manipulării lui.

3. Consilierea se va axa pe eforturile de a detecta aspectele relevante ale situaţiilor prezentate, de a distinge evidenţele de prejudecăţi sau confuzii, în scopul exclusiv de a sprijini clienţii astfel încât ei înşişi să găsească soluțiile cele mai potrivite pentru problemele lor. Integritatea şi independenţa în consiliere trebuie păstrate în fața oricăror interese externe, presiuni comerciale sau de altă natură, ori interese personale.

4. Actul profesional al consilierii se desfăşoară pentru a oferi clienţilor repere valoroase pe termen lung, nu pentru a-i atrage ca tehnică în sine.

Codul Etic Profesional al membrilor ACDPPR

 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea de a informa cu onestitate asupra serviciilor oferite, experienței sale profesionale, tehnicilor de consiliere folosite, acceptând să facă publice date referitoare la cursurile absolvite, la nivelul și la tipul certificărilor sau licențelor deținute, adresa, numărul de telefon, orarul de lucru, precum şi orice alte detalii relevante. Informațiile trebuie să fie complete, fără ambiguităţi sau greșeli, fără detalii care ar putea induce în eroare.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea de a informa clar şi corect clienţii cu privire la termenii generali ai consilierii, încă de la prima şedinţă: durata, scopurile, principiile consilierii, procedurile, beneficiile serviciilor oferite. Are obligația de a se asigura că aceştia înțeleg implicațiile utilizării instrumentelor de evaluare, a rapoartelor, a metodelor de intervenție, a măsurilor care trebuie luate pe parcursul consilierii, a costurilor şi a modalităților de plată.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea de a oferi exclusiv acele servicii profesionale pentru care deține certificări. Consilierea nu presupune diagnosticare sau prescriere de tratamente. De aceea consilierul se va asigura încă de la începutul şedinței că persoana consiliată nu suferă de vreo boală psihică şi nu se află sub tratament psihiatric ori psihologic. In acest scop, este recomandabil să-i solicite clientului semnarea unei declarații pe propria raspundere. În cazul în care clientul este sub tratament sau manifestă vreo afecțiune care ține de competența profesioniştilor în sănatate mintală, consilierul îl va îndruma către un specialist.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă în totalitate respectarea integrităţii profesionale, stabilind ca prioritare exclusiv interesele clienților.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – își desfăşoară permanent activitatea integrând cele mai bune practici profesionale în domeniu, angajându-se într-un efort continuu de îmbunătățire a serviciilor profesionale oferite, asumându-şi responsabilitatea de a participa la sesiuni periodice de formare continuă.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea – față de clienți și față de instituțiile în cadrul cărora activează – de a oferi servicii profesionale competente, în deplină concordanţă cu obiectivele generale şi specifice ale acestora.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – clarifică împreună cu clientul său atât obiectivele pe care acesta şi le propune, cât şi planul de acțiune pentru obținerea rezultatelor avute în vedere, fără a-şi impune propriile idei sau dorințe!
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea de a încuraja permanent abordările pozitive şi dezvoltarea constructivă a capacităţii clientului de a-și rezolva singur problemele, pentru ca acesta să nu devină dependent de serviciile sale.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea respectării depline a confidenţialităţii asupra tuturor informațiilor (indiferent de natura acestora) oferite de către persoanele consiliate.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – evită să se angajeze în orice activități financiare, personale, politice, sociale sau organizaționale care ar putea conduce la folosirea greșită sau la înțelegerea eronată a influenței sale. Pentru a promova încrederea publică în profesia de consilier, el îşi asumă responsabilitatea de a se abţine de la orice comportamente care încalcă standardele etice şi legale existente.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea de a respecta în totalitate drepturile clienților stabilite prin lege, fără a practica nicio discriminare (legată de vârstă, orientare sexuală, politică, apartenență etnică, dizabilități, etc).
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea de a lua toate măsurile necesare pentru a-și proteja clienții de eventuale traume fizice și/sau psihice care ar putea să apară pe parcursul consilierii.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – evită să-și ofere în mod direct serviciile de consiliere clienților care primesc deja servicii similare de la un alt consilier. De asemenea, evită să-i pună pe clienţii sau pe specialiștii consultați în situații în care există sau ar putea exista un conflict de interese.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea de a întreprinde acțiuni de informare imediată a potențialelor victime și/sau a autorităților atunci când starea clienților indică un pericol clar și iminent pentru ei sau pentru ceilalți.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea de a solicita acordul prealabil al clientului în cazul în care înregistrează şedințele de consiliere, fără a le pune vreodată la dispoziția altor persoane fără consimțământul acestuia sau fără hotărâre judecătorească. Este recomandabil să se păstreze în arhive speciale înregistrările ședințelor de consiliere, notele interviurilor, datele instrumentelor de evaluare, corespondența, înregistrările audio sau video, fișierele cu date stocate în format electronic și orice alte documente care ar putea fi considerate informații profesionale utilizate în procesul de consiliere.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – evită să acorde servicii de consiliere persoanelor cu care se află în diverse relații administrative sau private; este recomandabil să îndrume aceste persoane către alți consilieri, pentru a asigura obiectivitatea și eficiența actului profesional. Excepțiile sunt acceptabile doar atunci când situațiile respectivelor persoane impun intervenții imediate, iar alte variante nu sunt disponibile.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea ca – în cazul consilierii unui grup – să definească în mod foarte clar atât confidențialitatea, cât şi limitele între care aceasta funcţionează.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea de a analiza toate perspectivele teoretice și direcțiile de cercetare în scopul selectării și administrării instrumentelor de evaluare într-un mod cât mai corect. Din perspectivă legală, consilierul poate utiliza doar acele tipuri de evaluare pentru care este autorizat sau certificat.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – care întocmeşte rapoarte ale investigațiilor evită cu maximă responsabilitate ca rezultatele acestora să fie confuze sau interpretate greșit.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea ca – în cadrul relaţiei de consiliere – să respecte în mod nemijlocit clienții și intimitatea acestora, evitând să accepte ori să utilizeze comentarii deplasate sau neprincipiale, gesturi ori atingeri fizice care ar putea fi considerate ambigue sau ca având conotații sexuale. De asemenea, este profound conştient că practicarea profesiei este incompatibilă cu inițierea unor relații sexuale cu persoanele consiliate.
 • Consilierul – membru al ACDPPR – îşi asumă responsabilitatea de a nu iniția procesul de consiliere sau, dacă acesta se derulează, să-l încheie imediat, în cazurile în care constată că se află în incapacitate de a oferi asistență profesională.

Consiliul Director